Stiftelsen Progreso

Rank nr.1 støtter Stiftelsen Progreso

Rank nr.1 har gleden av å være en støttespiller og samarbeidspartner til Stiftelsen Progreso. Vi ønsker med dette å utfordre bedriftseier/bedriftsledere/privatpersoner til å være med å bidra til denne gode saken, dersom en har mulighet.

Stiftelsen Progreso ble opprettet i juni 2014, og har som formål å øke livskvaliteten for marginaliserte mennesker og folkegrupper i Ecuador. Dette arbeidet skjer gjennom helsefremmende virksomhet, gjennom bedring av barn og ungdoms oppvekstvilkår og ved tiltak for utvikling av det fysiske miljø.
Grunnleggerne av Stiftelsen Progreso har samarbeidet med den lokale stiftelsen Rescate Ecuador siden 2006 og bygget opp prosjekter innen skole, utdanning, helse og jordbruk. Etter å ha testet ut og evaluert prosjektene i liten målestokk, er ønsket nå å utvide tiltakene til større områder med geografiske og sosiale fellestrekk.

7bEcuador har en lovfestet rett til gratis skolegang. Men for mange barn er skoleveien lang, og sitt første (og eneste) måltid får de først sent på kvelden når omsorgspersonene kommer hjem fra arbeid. Det viser seg i praksis at når barna ikke får spise, klarer de heller ikke å lære, og et typisk resultat er drop-out etter et par års skolegang. Stiftelsen Progreso driver et program som omfatter et daglig måltid, leksehjelp og personlig veiledning for noen av de mest vanskeligstilte. Vår erfaring gjennom mange år er at denne enkle hjelpen kan få avgjørende følger i et barns liv. Mange av deltakerne fullfører ikke bare grunnskolen, men også videregående skole. Noen av dem har gått videre til vår stipendordning, som omfatter økonomisk hjelp til universitetsstudier, og fullført utdanninger innen bl.a. helse- og ingeniøryrker. Flere forteller også om positive ringvirkninger i hjemmene sine, der de gjennom sine erfaringer får inspirere og hjelpe foreldre og søsken.
Innen forebyggende helsearbeid er et satsingsområde å sikre rent drikkevann på skoler og helseinstitusjoner ved å montere vannfiltre basert på innovativ, men kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi. I tillegg vektlegges informasjonsarbeid innen hygiene og ernæring. Ecuador har i prinsippet et godt utbygd helsetilbud for sine innbyggere, men også på dette området er mange fjellindianerne utsatt for økonomisk og sosial stigmatisering. Stiftelsen Progreso ønsker å vektlegge dialog og støtte som kan hjelpe helseinstitusjonene til å utføre sine oppgaver overfor denne folkegruppen.

stiftelsen progreso

I jordbrukssektoren ser vi at utbyttet hos de lokale bøndene er magert. De fleste arbeider hardt, men lever likevel i fattigdom. Mange velger å følge strømmen av emigranter, og massiv utvandring til USA gjennom flere tiår har ført til at betydelige områder med tidligere dyrket mark nå ligger brakk. Samtidig gjør klimaendringer at betingelsene endres, noe som ytterligere har forverret bøndenes situasjon. Vi samarbeider med bøndene om å optimalisere jordbruket ved eksperimentering de selv ikke kan ta risikoen for, ved bruk av ny teknologi og gjennom veiledning basert på moderne forskning. Slik sikres både lokale arbeidsplasser og lokal matforsyning.

Stiftelsen Progreso samarbeider fortsatt med den lokale organisasjonen Rescate Ecuador, samtidig som vi i stor grad baserer oss på frivillighet, med volontører på de fleste felt både fra Skandinavia og blant lokale ressurspersoner. Dette minimaliserer kostnader til administrasjon og lønn, og sikrer at mest mulig av de innsamlede midler kommer målgruppen til gode.

Benytt Doner knappen under, dersom du ønsker å være en bidragsyter og gjøre en forskjell for barna på landsbygda i Equador.

Pengene går uavkortet direkte til Stiftelsen Progreso